جلسه معارفه و هم اندیشی انجمن جهانی پزشکان صلح و سلامت روز سه شنبه مورخ ۸ شهریور ۹۸ برگزار شد

جلسه معارفه و هم اندیشی انجمن جهانی پزشکان صلح و سلامت روز سه شنبه مورخ ۸ شهریور ۹۸ برگزار شد

در این جلسه طی حکمی خانم دکتر صادقی به عنوان رییس کمیته ورزش و سلامت انجمن توسط آقای دکتر چینی گر زاده منصوب شدند.