نشست مدیران انجمن جهانی پزشکان صلح و سلامت و کنسرسیوم بشردوستانه مهریا و موسسه بشردوستانه از المان و انجمن‌ کودکان امید

نشست مدیران انجمن جهانی پزشکان صلح و سلامت و کنسرسیوم بشردوستانه مهریا و موسسه بشردوستانه از المان و انجمن‌ کودکان امید

نشست مدیران انجمن جهانی پزشکان صلح و سلامت و کنسرسیوم بشردوستانه مهریا و موسسه بشردوستانه از المان و انجمن‌ کودکان امید

در این جلسه که با هدف هم افزایی در راستای انجام اقدامات انسان دوستانه بود، دکتر بازیار مدیر انجمن‌ بشردوستانه از المان نسبت به فعالیت ها و اقدامات این انجمن در کشورهای اطراف و ایران توضيح دادند.

آقای شریفی مدیر عامل کنسرسیوم مهریا در مورد ارتباط انجمن ها با یکدیگر و برای گسترش اقدامات بشردوستانه صحبت کردند.

دکتر چینی گرزاده مدیر کل انجمن جهانی پزشکان صلح و سلامت با توضيح حوزه فعالیت این انجمن‌ بر لزوم اقدامات مشترک در خارج از کشور و همچنین استفاده‌ از توانمندی های جناب دکتر بازیار در داخل و خارج از کشور توضيح دادند.
مقرر شد نیازمند ی های گروه های حاضر به جناب بازیار اعلام گردد.