در نشست مشترک سفیر کشور سنگال با مدیر کل انجمن جهانی پزشکان صلح و سلامت، بر گسترش روابط دو کشور در بخش بهداشت و درمان تاکید شد.

در نشست مشترک سفیر کشور سنگال با مدیر کل انجمن جهانی پزشکان صلح و سلامت،  بر گسترش روابط دو کشور در بخش بهداشت و درمان تاکید شد.

در نشست مشترک سفیر کشور سنگال با مدیر کل انجمن جهانی پزشکان صلح و سلامت، بر گسترش روابط دو کشور در بخش بهداشت و درمان تاکید شد.

طی نشست مشترک جناب سالیو نیانگ دینگ، سفیر کشور سنگال در تهران و دکتر مسعود چینی گرزاده مدیر کل انجمن جهانی پزشکان صلح و سلامت و سرکار خانم علیپور مشاور اقتصادی انجمن‌ که در سفارت این کشور برگزار شد، دکتر چینی گرزاده ضمن تاکید بر گسترش روابط دو کشور در بخش بهداشت و درمان گفت: با توجه به سفر قبلی که به کشور سنگال داشتیم این امیدواری وجود دارد که فعالیت¬های مشترک در بخش بهداشت و درمان و دارو و تجهیزات پزشکی و سایر رشته های مورد نظر گسترش یابد.
دکتر چینی گرزاده ادامه داد: حضور تيم پزشکی تخصصی و ارائه خدمات بهداشتی درمانی تخصصی، در داکار را نقطه شروع کار خواهد بود که در نهایت میتواند منجر به راه اندازی مرکز درمانی تخصصی پزشکی گردد.
سفیر جمهوری سنگال ضمن اظهار خرسندی از همکاری با انجمن جهانی پزشکان صلح و سلامت و تاکید بر گسترش روابط بین دو کشور در بخش های مختلف گفت: شرایط کشور سنگال برای حضور تیم پزشکی تخصصی و همچنین راه اندازی مرکز درمانی تخصصی مناسب است و ما از این کار استقبال می کنیم.