همیاری

اقلام مورد نیاز و نحوۀ اهدای آن ها متعاقباً اعلام می گردد.

شماره حساب انجمن (بانک پاسارگاد):
۳۹۷-۸۱۰۰-۱۳۳۲۶۴۰۹-۱
شماره کارت:
۵۰۲۲-۲۹۷۰-۰۰۰۳-۳۸۳۲
انجمن جهانی پزشکان صلح و سلامت