استفاده از پتانسیل های دانشجویی و بهره مندی از خدمات علمی مدرسین دانشگاهی ایران در سطوح بین المللی

استفاده از پتانسیل های دانشجویی و بهره مندی از خدمات علمی مدرسین دانشگاهی ایران در سطوح بین المللی

در نشست هماهنگی معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی و انجمن جهانی پزشکان صلح و سلامت مطرح شد:
استفاده از پتانسیل های دانشجویی و بهره مندی از خدمات علمی مدرسین دانشگاهی ایران در سطوح بین المللی

در جلسه ای که در روز 24 فروردین ماه 1400 در معاونت فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی که با حضور آقای دکتر چینی گری زاده (دبیر کل انجمن جهانی پزشکان صلح و سلامت)، آقای هاشم ورزی (مدیر تعالی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی) و خانم دکتر رفیعی پور( معاون بهداشت انجمن جهانی پزشکان صلح و سلامت) برگزار شد به بحث و تبادل نظر در خصوص نحوه همکاری و انجام کارهای مشترک میان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با انجمن جهانی پزشکان صلح و سلامت پرداخته شد.

دکتر چینی گرزاده، دبیر کل انجمن جهانی پزشکان صلح و سلامت گفت: انجمن جهانی پزشکان صلح و سلامت در راستای فرمان رهبری با هدف توسعه سلامت در مناطق محروم کشور و سایر کشورهای محروم از خدمات تخصصی پزشکی می کوشد تا در مسیر رشد و توسعه نظام گام بردارد. در راستای دستیابی به این اهداف، ارتباط با دانشگاه های علوم پزشکی و جامعه دانشجویی و سلامت، امری بدیهی و ضروری است.

آقای هاشم ورزی، مدیر تعالی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اشاره به حیطه های فعالیت دانشگاه گفت: ظرفیت های دانشگاهی علی الخصوص دانشجویان داخل کشور و دانشجویان بین الملل علاقه مند پتانسیل خوبی برای همکاری های گسترده در حوزه های مختلف سلامت هستند. دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به ویژه کانونها و انجمن های علمی دانشجویی معاونت فرهنگی نیز از پتانسیل خوبی برای گسترش و همکاری در رویدادهای علمی، پژوهشی و جهادی برخوردار هستند.

دکتر آتنا رفیعی پور، معاون بهداشت انجمن جهانی پزشکان صلح و سلامت با تاکید بر اهمیت ارتباطات با دانشگاه ها جهت هم افزایی اقدامات گفت: با مشارکت این دو مجموعه اتفاقات خوبی را می توان رقم زد که بازتاب مطلوبی در سطح داخلی و جهانی و اشاعه حس نوعدوستی مسلمانان در سرتاسر دنیا داشته باشد.

ماحصل این گفتگو استفاده از پتانسیل های هر دو سازمان در جهت هم افزایی توان ارائه خدمات جهادی در سطح ملی و بین المللی بود و مقرر شد سلسله نشست هایی با بخش های مختلف دانشگاهی برگزار و اقدامات و برنامه های مشترک در حوزه های مختلف اجرایی شود.
همچنین در این جلسه پیرامون حمایت های مالی از اقدامات جهادی و دعوت از خیرین حوزه سلامت و همچنین نحوه ارائه توانمندی های کشور اسلامی در علوم مختلف در حوزه بین الملل به بحث و تبادل نظر پرداخته شد.استفاده از پتانسیل های دانشجویی و نیزه بهره گیری از خدمات علمی مدرسین دانشگاهی در سطوح بین المللی موضوع دیگری بود که به شور و مشورت گذاشته شد.
در این جلسه جناب اقای هاشم ورزی به عنوان عضو افتخاری به انجمن جهانی پزشکان صلح و سلامت پیوستند و همچنین خانم دکتر آتنا رفیعی پور به عنوان رابط دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و انجمن جهانی پزشکان صلح و سلامت معرفی شدند.