دیدار مدیرانجمن‌ جهانی پزشکان صلح و سلامت با شهردار شهر طوبی کشور سنگال

دیدار مدیرانجمن‌ جهانی پزشکان صلح و سلامت با شهردار شهر طوبی کشور سنگال

طی نشست دکتر چینی گرزاده، مدیر انجمن‌ جهانی پزشکان صلح و سلامت با شهردار شهر طوبی در کشور سنگال فصل همکاری های جدید با این کشور آغاز شد.
در این نشست که در 25 اسفند ماه برگزاری شد دکتر چینی گرزاده ضمن تشریح فعالیت ها و تلاش های انجمن برای خدمات بشردوستانه در سایر کشورها از جمله آفریقا گفت: در صورت امکان و فراهم آوری بستر لازم برای حضور پزشکان متخصص انجمن بصورت استقراری در ان کشور، می توان اقدامات بشردوستانه در حوزه سلامت را گسترش داد .
شهردار شهر طوبی با ابراز علاقه مندی از حضور پزشکان متخصص انجمن در آن کشور، گفت: ما هم بر گسترش ارتباطات بهداشتی ودرمانی با کشور ایران تاکید داشته و بستر لازم جهت این مراودات سلامتی را فراهم خواهیم آورد.