فراخوان دریافت مقالات، درس آموخته ها و تجارب با موضوع “تاب آوری در همه گیری ها و بیماری های نوپدید”

فراخوان دریافت مقالات، درس آموخته ها و تجارب با موضوع “تاب آوری در همه گیری ها و بیماری های نوپدید”

فصلنامه صلح و سلامت برگزار می کند:
فراخوان دریافت مقالات، درس آموخته ها و تجارب با موضوع “تاب آوری در همه گیری ها و بیماری های نوپدید”

محورها:
• تاثیرات بیماری های نوپدید مانند کووید -19 بر حوزه سلامت
• نقش آموزش بهداشت و علم پیشگیری در تاب آوری جامعه
• سلامت زنان، کودکان و سالمندان و تاب آوری خانواده (چالش ها و راهکارها)
• سلامت اجتماعی در بحران ها و بیماری های نوپدید
• راهکارهای ارتقای سلامت روانی جامعه و کادر سلامت
• مطالعات و یافته های نوین حوزه بهداشت و درمان در موضوع همه گیری ها و بیماری های نوپدید مانند کووید-19
• تحلیل فرصت ها و چالش های ناشی از شیوع بیماری های نوپدید

به سه مقاله برتر این شماره به انتخاب هیات داوران علمی، جوایزی به رسم یادبود تقدیم می گردد.
همچنین مقالات برتر توسط تیم علمی انجمن جهانی پزشکان صلح و سلامت و انجمن علمی دانشجویی دانشکده بهداشت و ایمنی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تجمیع و به نام نویسندگان اصلی مقالات در یک ژورنال دارای امتیاز علمی و پژوهشی ثبت و منتشر خواهد شد.

مهلت ارسال مقالات: 30 بهمن 1399

مقالات خود را در فرمت ارائه شده به آدرس ایمیل زیر ارسال بفرمایید:
GAPPH2017@gmail.com

برای دریافت فرمت مقالات و درس آموخته ها روی لینک زیر کلیک کنید:

991115091811