حق عضویت

میزان حق عضویت و نحوۀ پرداخت آن متعاقباً اعلام می گردد.